Privacy Beleid:

1. Introductie

Bij SkyeBase BV hechten we niet alleen belang aan drone-inspectie en innovatie. Het beschermen van uw privacy en meer specifiek uw persoonlijke gegevens is ook een prioriteit voor ons. Wij behandelen en beschermen deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

We zullen ons best doen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacybeleid leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en hoe lang we deze verwerken, aan wie we deze kunnen doorgeven en wat uw rechten zijn. Als wij (rechtstreeks) persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG). ) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is voor u bedoeld wanneer u:

• een (natuurlijke) contactpersoon zijn bij een van de bedrijven die gebruik maken van onze diensten;

• een natuurlijke persoon zijn die gebruik maakt van onze diensten;

• een (natuurlijk) contactpersoon zijn met een van onze (potentiële) leveranciers;

2. Wie zijn wij?

SkyeBase gevestigd te Oostvaart 43, 9180 Moerbeke-Waas, België, ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0749925014. SkyeBase is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

• Email: info@skyebase.be

• Telefoonnummer: +32 (0)496-168.322

• Website: www.skyebase.be

3. Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden in de AVG omschreven als “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

Afhankelijk van uw capaciteit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • een (natuurlijke) contactpersoon bij een van de bedrijven die gebruik maakt van onze diensten of van een van onze (potentiële) leveranciers; In eerste instantie verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van onze diensten:
  • uw naam en voornaam,
  • uw functie (titel),
  • uw (professionele) adres en uw (professionele) contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer) en/of e-mailadres).
  • We kunnen ook om andere informatie vragen, zoals bedrijfsnaam en bedrijfsnummer.
 • een natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze diensten,
 • voor particuliere klanten gaat het meestal om:
  • uw naam en voornaam,
  • uw privé-adres of een ander afleveradres en
  • de contactgegevens die u kiest om contact op te nemen (telefoon- of gsm-nummer en/of e-mailadres).

Aanvullende of optionele gegevens worden verstrekt door formulieren in te vullen op onze website of wanneer we contact met u opnemen (per telefoon, e-mail of op beurzen of evenementen).

We verzamelen en verwerken ook gegevens die zijn verkregen via onze website of de apparaten die u gebruikt. De verzamelde gegevens kunnen zijn:

 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het gedeelte van de website dat gereserveerd is voor klanten;
 • Gegevens verzameld met behulp van cookies, webbakens of van internet. Deze gegevens worden automatisch verzameld en kunnen worden gerelateerd aan de website die u hebt bezocht voordat u naar onze website navigeerde of de website waarnaar u navigeerde na het bezoeken van onze website. We kunnen ook gegevens verzamelen over de webpagina’s die u hebt bezocht, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de toegangstijd en uw besturingssysteem. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.
 • Gegevens die we verkrijgen van andere websites, bijvoorbeeld als u ons vraagt om te linken naar uw Facebook-account.

Vanwege wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, wordt u geadviseerd om eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk aan ons te melden. Op deze manier blijven de persoonsgegevens up-to-date en kunnen wij onze dienstverlening altijd correct uitvoeren.

4. Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden in het kader van onze dagelijkse werking en continuïteit binnen de onderneming:

 • om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en uitvoeren:
  • om u te informeren over de diensten van SkyeBase BV om deze beter af te stemmen op uw behoeften en wensen of die van uw bedrijf of organisatie.
  • kan een offerte aanbieden en bespreken.
  • een zakelijke relatie met u of uw bedrijf of organisatie aangaat, een overeenkomst aangaat en uitvoert, evenals een administratie bijhoudt: levering en plaatsing van goederen en/of producten, uitschrijvingsfacturen en hun boekhoudkundige verwerking;
 • om contact op te kunnen nemen om te investeren/ afspraken te maken, … Het spreekt voor zich dat het voor ons niet mogelijk is om de dienst in te voeren of uit te voeren als wij in dat kader niet de nodige persoonsgegevens verwerken.
 • om te reageren op uw (online) vragen over onze producten of diensten, om informatie te kunnen verstrekken over onze producten en om online aanbiedingen op te volgen.
 • het bewaken en meten van de kwaliteit van onze dienstverlening. Hiertoe kunnen wij of een door ons aangewezen derde partij u vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie te gebruiken en te verwerken om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren.
 • om klachten over onze producten, diensten of website te onderzoeken.
 • operationele veiligheid garanderen: We kunnen ook activiteiten in onze systemen volgen om misbruik informatie uit onze databases en om onze belangen en die van alle personen in onze databases te beschermen. Bij het uitvoeren van dronevluchten in het kader van een project voor onze klanten om visuele inspecties uit te voeren van industriële apparatuur, gebouwen, etc. is het mogelijk dat wij beelden van u of uw pand (huis, appartement) vastleggen, hoewel we ons uiterste best doen om dit te voorkomen. . In ieder geval bevatten de uiteindelijke beelden die aan onze klanten worden verstrekt geen afbeeldingen van personen of privé-eigendommen, omdat deze informatie wordt verwijderd.
 • voldoen aan managementdoelen, waaronder het verstrekken van managementinformatie en het uitvoeren van interne audits om fraude te voorkomen en het uitvoeren van (interne/externe) audits en audits.
 • u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen (zie hieronder) en achteraf aan te tonen dat wij aan deze rechten hebben voldaan.
 • om te voldoen aan compliance requirements en (wettelijke) verplichtingen, zoals accounting.
 • contact met u op te nemen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, informatiedagen en andere promoties/marketingcampagnes die voor u interessant kunnen zijn;

Wij verwerken de bovengenoemde persoonsgegevens op basis van verschillende verwerkingsredenen, zoals vermeld in artikel 6.1 (a), (b), (c) en (f) van de AVG. (a), (b), (c) and (f) van de GDPR.

Verwerking van uw persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan contractuele verplichtingen met het oog op het leveren van producten of diensten in overeenstemming met onze overeenkomsten. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld om facturen op te stellen of met u te communiceren) bij de uitvoering van de overeenkomst, bewaren wij de gegevens gedurende 10 jaar na het einde van onze commerciële relatie in overeenstemming met de toepasselijke verjaringstermijn.

In sommige gevallen kan het een wettelijke verplichting zijn om persoonsgegevens te verwerken en te delen met derden zoals overheidsinstanties ten behoeve van overheidszaken of antiwitwaswetgeving.

In deze gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken en contact met u op te nemen om onze activiteiten te kunnen uitvoeren of u informatie te verstrekken over onze producten, diensten, promoties en/of evenementen. Uw persoonsgegevens worden bewaard tot één jaar na beëindiging van onze commerciële relatie.

Als u geen huidige klant bent, zullen we uw toestemming vragen om u informatie te verstrekken over onze evenementen, producten en diensten voor promotionele doeleinden. In dit geval bewaren wij uw persoonsgegevens één jaar.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden vindt alleen plaats als deze andere doeleinden verenigbaar zijn met de hieronder vermelde doeleinden. Als de andere doeleinden onverenigbaar zijn, zal altijd uw toestemming voor verdere verwerking worden gevraagd, tenzij de verwerking wettelijk aan ons wordt opgelegd.

5. Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?

5.1. DIRECT

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodra u deze zelf naar ons opstuurt. Dit kan per e-mail, sms, mondeling (telefonisch, op ons kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, training, …), door afgifte van uw visitekaartje of op een andere manier.

5.2. Onrechtstreeks

Dit gebeurt ook wanneer u bij ons bent geregistreerd als contactpersoon door derden, zoals uw organisatie/bedrijf, of wanneer u door derden bent geregistreerd om onze diensten te gebruiken.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen als deze openbaar zijn gemaakt of als u deze openbaar hebt gemaakt op openbare/sociale media (bijv. LinkedIn, Facebook).
In het geval van indirecte verwerking wordt u onder andere geïnformeerd welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en welke bron van deze persoonsgegevens is.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de verwezenlijking van de in punt 1.5 genoemde doelstellingen voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons, de nakoming van een wettelijke verplichting (van ons of van een derde), de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van ons of van een derde partij) of met uw toestemming, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens overdragen:

1. aan werknemers en onderaannemers van Skyebase BV, voor:

• het bereiken van de doelstellingen van onze zakelijke relatie;

• interne diensten (administratieve taken zoals het verwerken van registraties, facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, enz.);

• promoties en marketingcampagnes in het kader van onze diensten;

2. aan leveranciers (bijv. IT, databasebeheerders, softwareleveranciers, enz.) voor:

• Analyseren van data, ontwikkelen van software, andere diensten die worden uitbesteed;

• audits en audits;

• onderhoud en beveiliging van softwaresystemen;

• te voldoen aan wettelijke en legitieme belangen;

3. aan onze accountant, accountants, audit- en certificeringsbureaus, incassobureaus, etc. Voor:

• het opstellen en controleren van onze jaarrekening;

• te voldoen aan btw-verplichtingen;

• het behalen en bewaren van bepaalde certificaten;

• het controleren van BTW-nummers, BTW en andere boekhoudkundige documenten;

4. aan verschillende overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, waaronder:

• federale en regionale inspectie- en erkenningsinstanties;

• socialezekerheidsinstanties;

• de autoriteiten;

5. aan alle andere derden wanneer wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een vonnis.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens namens ons verwerken, treden zij op als verwerkers zoals bepaald in de AVG en die is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Met deze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst en stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens voldoende beschermen. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn de hosting van webservers, gegevensanalyse, marketingondersteuningsproviders en klantenservice. Deze bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dit nodig is om hun activiteiten uit te voeren. Het is hen niet toegestaan uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.

We kunnen activiteiten of activa verkopen terwijl we ons bedrijf ontwikkelen. In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen uw persoonlijke gegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

7. Overdracht van uw persoonsgegevens
buiten de Europese Economische Ruimte

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte (EER)), d.w.z. [UAS].[UAS] De genoemde overdracht van gegevens buiten de EER is legaal als de ontvanger van de gegevens woont in een land met een beschermingsniveau dat door de Europese Commissie als adequaat wordt beschouwd. Sommige van deze landen hebben mogelijk geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming aangenomen om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dergelijke gevallen hebben we onderzocht of passende preventieve maatregelen mogelijk zijn die vergelijkbaar zijn met die welke binnen de EU worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld door het aannemen van modelcontractbepalingen. In specifieke gevallen zullen wij uw voorafgaande toestemming vragen voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Volg de procedure die is uiteengezet in Rechten van de betrokkene voor meer informatie over gegevensoverdracht.

8. Veiligheidsmaatregelen

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. We hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en/of ongeoorloofde toegang tot de verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. . Dit doen we op basis van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Alleen geautoriseerde personen hebben bijvoorbeeld toegang tot onze kantoren en systemen en de toegang is beperkt tot degenen die ze om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons interne privacy- en gegevensbeschermingsbeleid correct kennen en toepassen. Voor zover persoonsgegevens aan externe verwerkers worden verstrekt, komen wij met deze verwerkers overeen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beschermen.

9. Wat zijn uw rechten?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als betrokkene heeft u verschillende rechten die u op elk moment kunt uitoefenen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

recht van bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dit alleen doen tegen een verwerking die plaatsvindt op basis van de gerechtvaardigde belangen van SkyeBase BV of van een derde partij. Bij de uitoefening van dit recht moet u aangeven tegen welke verwerking u bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een goede afweging van belangen te maken. U hoeft geen reden op te geven als u bezwaar maakt tegen direct marketing.

recht op toegang en tot informatie:

U kunt vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wanneer SkyeBase BV uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u ook recht op inzage in de verzamelde persoonsgegevens. Dit betekent dat u de persoonsgegevens die over u worden verwerkt kunt raadplegen. In dat geval heeft u ook recht op informatie over de reden en duur van de verwerking en, indien van toepassing, wordt u geïnformeerd over de bron van deze persoonsgegevens. Tot slot kunt u ook een gratis kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bij het verstrekken van deze informatie moeten we altijd rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

recht op rectificatie (correctie en aanvulling)

U kunt verzoeken om eventuele onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens te corrigeren of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht moet u aangeven welke persoonsgegevens u wenst te corrigeren of aan te vullen.

recht op gegevenswissing:

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door ons te laten verwijderen. U kunt hier alleen op vertrouwen in de volgende gevallen:

• wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld;

• wanneer, in uitzonderlijke gevallen, de persoonsgegevens worden verzameld op basis van verkregen toestemming en er geen andere rechtsgrond bestaat.

• wanneer de verwerking wordt tegengeworpen en er geen dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn;

• wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

• wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

SkyeBase BV beoordeelt of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

recht op beperking van de verwerking:

U heeft het recht op een beperking in de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij specifieke persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode worden geblokkeerd in het systeem van SkyeBase BV

• Gedurende de periode die SkyeBase BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren in geval van een geschil;

• Wanneer u een beperking van de verwerking aanvraagt in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen,

Wanneer SkyeBase BV uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en u de persoonsgegevens nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;

• Gedurende de periode die SkyeBase BV nodig heeft om de aanwezigheid van de hiervoor genoemde gronden voor het verwijderen van persoonsgegevens te beoordelen en gegevens af te wegen tegen haar eigen belangen.

recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan SkyeBase BV verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen voor zover de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

recht om toestemming in te trekken:

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming slechts voor beperkte doeleinden. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt bovenstaande rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: info@skyebase.be

Uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de actie die wij op uw verzoek hebben ondernomen. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw sollicitatie of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen ontvangen, kan deze periode met twee maanden worden verlengd. In dit geval zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw formulier op de hoogte stellen van deze verlenging.

In sommige gevallen (bijv. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen,…) kunt u uw rechten niet volledig of niet uitoefenen. U wordt hiervan op de hoogte gebracht met de redenen waarom we niet of niet in staat zijn om volledig aan uw verzoek te voldoen.

10. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door SkyeBase BV of over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@skyebase.be

Als u op de hoogte bent van een datalek, of als u een datalek vermoedt, vragen wij u altijd om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@skyebase.be

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA of APD), op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail op contact@apd-gba.be.

11. Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

11.1. Rechten op de website en materialen - toegestaan gebruik

Onze website en de daarop beschikbare materialen (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, video’s, gegevens, software, merken en handelsmerken en andere gegevens) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die bij ons berusten, onze moederbedrijven, gelieerde bedrijven of dochterondernemingen en licentiegevers.

Bezoekers van de website en eventuele andere platforms mogen de website, het platform en het materiaal voor eigen doeleinden raadplegen. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en we behouden ons het recht voor om dit recht op elk moment en zonder rechtvaardiging in te trekken. Elk ander gebruik van enig element van de website en het platform (d.w.z. reproductie, wijzigingen, publicatie of enige andere vorm van distributie) is verboden, tenzij wij en/of de licentiegevers vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

11.2. Vrij gebruik van de website en het materiaal

U verbindt zich ertoe: de website, het platform en het materiaal (1) niet illegaal en/of voor illegale doeleinden te gebruiken; (2) het niet beschadigen, wijzigen, onderbreken, stoppen of de efficiëntie ervan aantasten; (3) om computervirussen te verspreiden of te installeren, noch om materiaal te verspreiden of te installeren dat beledigend, obsceen, bedreigend of anderszins niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de website en het platform; (4) geen inbreuk te maken op derden of onze rechten op privacy, bescherming van persoonsgegevens of intellectuele eigendom; (5) om materiaal te verspreiden of te installeren voor marketing- of reclamedoeleinden zonder onze voorafgaande toestemming te vragen en alleen voor zover de ontvanger om het genoemde materiaal heeft gevraagd.

11.3. Aansprakelijkheid

We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie die we aan onze website en het platform toevoegen zo volledig, correct en actueel mogelijk is, hoewel we niet kunnen garanderen dat de verstrekte informatie geen fouten bevat. De daarin opgenomen informatie is niet gericht op specifieke personen of organisaties en is daarom mogelijk niet volledig, relevant of nauwkeurig.

De informatie mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (voor deze doeleinden moet altijd een deskundige worden geraadpleegd). De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website, het platform en zijn gegevens. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door eventuele fouten op deze website.

Wij stellen alles in het werk om technische storingen te beperken. Fouten en storingen kunnen echter optreden bij het gebruik van de website of het platform, wat de beschikbaarheid of werking ervan kan belemmeren. De website, het platform en de inhoud daarvan wordt aangeboden “as is” en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van onze website, het platform of de inhoud daarvan.

De pagina’s van de website of het platform kunnen links bevatten naar externe websites waarvan wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of aanvaarden met betrekking daartoe. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor materiaal en informatie die door gebruikers aan de website of het platform worden toegevoegd. De gebruiker is verplicht ons te vrijwaren of te vergoeden voor alle schade die te wijten is aan het materiaal en de informatie.

11.4. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op onze website, dit beleid en geschillen die hieruit kunnen voortvloeien. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

12. Aanpassingen

We kunnen dit beleid wijzigen of bijwerken om ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt over hoe we uw persoonlijke gegevens op dat moment verwerken De bijgewerkte versie van dit beleid is beschikbaar op dezelfde website en wordt van kracht na publicatie. Bezoek deze webpagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, hoe en onder welke omstandigheden we uw persoonlijke gegevens gebruiken en wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met derden.

Deze versie is opgesteld in augustus 2022.