Privacy Beleid

Bij SkyeBase BV hechten we niet alleen belang aan drone-inspectie en innovatie. Het beschermen van uw privacy en meer specifiek uw persoonlijke gegevens is ook een prioriteit voor ons. Wij behandelen en beschermen deze persoonsgegevens met de grootste zorg, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

1. Wij beschermen de aan ons verstrekte persoonlijke informatie tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik. In dit privacy beleid leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe en hoelang we deze verwerken, aan wie we deze kunnen doorgeven en wat uw rechten zijn.

Dit privacy beleid is voor u bedoeld wanneer u:

 • een (natuurlijk) contactpersoon bent bij een van de bedrijven die gebruik maken van onze diensten;
 • een natuurlijk persoon bent die gebruik maakt van onze diensten;
 • een (natuurlijk) contactpersoon bent bij een van onze (potentiële) leveranciers;

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (privacywet) en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR / AVG).

2. Dit privacy beleid beschrijft de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als we (rechtstreeks) persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken, zullen we deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid.

A. Wie zijn we?

SkyeBase located at Oostvaart 43, 9180 Moerbeke-Waas, Belgium, registered in the K.B.O. under number BE0749925014 and responsible for the processing of your personal data (Responsible for processing within the meaning of the GDPR / AVG).

 • E-mail: info@skyebase.be
 • Telefoonnummer: +32 499836691
 • Website: www.skyebase.be

Houd er rekening mee dat in gevallen waarin wij als enige verantwoordelijk zijn voor het beheer van uw website en in dat verband gegevens zouden verwerken van natuurlijke personen die uw website bezoeken, wij niet in aanmerking komen als verwerkingsverantwoordelijke, maar als verwerker.

B. Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens worden in de AVG / AVG als volgt beschreven:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;”

Afhankelijk van uw capaciteit verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

een (natuurlijk) contactpersoon bij een van de bedrijven die gebruik maakt van onze diensten of bij een van onze (potentiële) leveranciers; In eerste instantie verwerken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn om een ​​juiste uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken: uw naam en voornaam, uw functie (titel), uw (professionele) adres en uw (professionele) contactgegevens (telefoon of gsm nummer) en / of e-mailadres). We kunnen ook andere informatie van u vragen, zoals bedrijfsnaam en bedrijfsnummer.

een natuurlijk persoon die gebruik maakt van onze diensten;

Voor particuliere klanten betreft dit doorgaans uw naam en voornaam, uw privéadres of eventueel afleveradres en de door u gekozen contactgegevens waarop wij u kunnen bereiken (telefoon- of gsm-nummer en / of e-mailadres).

Vanwege wijzigingen in uw persoonsgegevens wordt u geadviseerd om eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Op deze manier blijven de persoonsgegevens up-to-date en kunnen wij onze dienstverlening altijd correct en prettig uitvoeren.

C. Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe voor onderstaande doeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden vindt alleen plaats als deze andere doeleinden verenigbaar zijn met de hieronder vermelde doeleinden. Indien de andere doeleinden niet verenigbaar zijn, zal altijd uw toestemming voor verdere verwerking worden gevraagd, tenzij de verwerking ons wettelijk wordt opgelegd.

Over het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoering en continuïteit binnen het bedrijf.

Meer specifiek gebruiken we uw persoonsgegevens om:

1. een ​​overeenkomst met u te kunnen sluiten en uitvoeren:

a. om u te kunnen informeren over de diensten van SkyeBase BV om deze beter af te stemmen op uw behoeften en wensen of die van uw bedrijf of organisatie.

b. een offerte kunnen aanbieden en bespreken.

c. Met u of uw bedrijf of organisatie een zakelijke relatie aangaan, een overeenkomst aangaan en deze uitvoeren alsmede de daaruit voortvloeiende administratie bijhouden: levering en plaatsing van goederen en / of producten, uitschrijvingsfacturen en de boekhoudkundige verwerking daarvan;

d. u te kunnen contacteren om te investeren / afspraken vast te leggen, … Het spreekt voor zich dat het voor ons niet mogelijk is om de dienst in te voeren of uit te voeren als wij in dat kader niet de nodige persoonsgegevens verwerken.

2. bewaken en meten van de kwaliteit van onze dienstverlening. Daartoe kunnen wij of een door ons aangewezen derde partij u vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie te gebruiken en te verwerken om de kwaliteit te verbeteren.

3. operationele veiligheid garanderen. We kunnen ook activiteiten in onze systemen volgen om misbruik van informatie uit onze gegevensbestanden te voorkomen en onze belangen en die van alle personen in onze databases te beschermen.

4. voldoen aan managementdoelen, waaronder het verstrekken van managementinformatie en het uitvoeren van interne controles om fraude te voorkomen en het uitvoeren van (interne / externe) audits en audits.

5. u in staat stellen uw rechten uit te oefenen (zie hieronder) en achteraf aan te tonen dat wij aan deze rechten hebben voldaan.

6. om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, zoals het voeren van een boekhouding.

7. u desgewenst benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, evenementen, informatiedagen en andere acties / marketingcampagnes die voor u interessant kunnen zijn;

D. Hoe verkrijgen we uw persoonlijke gegevens?

Direct

Wij verwerken uw persoonsgegevens zodra u deze zelf naar ons opstuurt. Dit kan via e-mail, sms, mondeling (telefonisch, in ons kantoor, tijdens een bezoek aan uw bedrijf, op een evenement, training, …), door uw visitekaartje af te geven of op een andere manier.

Indirect

Dit gebeurt ook wanneer u bij ons als contactpersoon staat geregistreerd door derden, zoals uw organisatie / bedrijf, of wanneer u door derden aangemeld bent om gebruik te maken van onze diensten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen als deze openbaar zijn gemaakt, of als u deze openbaar hebt gemaakt op openbare/ sociale media (bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook).

Bij indirecte verwerking krijgt u onder meer bericht welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt en welke bron van deze persoonsgegevens is.

E. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor het realiseren van de onder punt 3 genoemde doelstellingen, voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons, het nakomen van een wettelijke verplichting (van ons of van een derde), het behartigen van een gerechtvaardigd belang (van ons of van een derde partij) of met uw toestemming, kunnen we bepaalde van uw persoonlijke gegevens overdragen:

1. aan personeelsleden/ medewerkers van Skyebase BV, voor:

 • het bereiken van de doelen van onze zakelijke relatie;
 • interne dienstverlening (administratieve taken zoals het verwerken van registraties, facturatie, klanten- en leveranciersboekhouding, debiteurenbeheer, …);
 • promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening;

2. aan leveranciers (bv. IT, beheerders van onze database, softwareleveranciers, …) voor onder meer:

 • Gegevens analyseren, software ontwikkelen, eventuele andere diensten die worden uitbesteed;
 • controles en audits;
 • onderhouds- en beveiligingssoftwaresystemen;
 • voldoen aan wettelijke en legitieme belangen;

3. aan onze accountant, accountants, audit- en certificatiebureaus, incassobureaus, … voor:

 • het opstellen en controleren van onze jaarrekening;
 • voldoen aan de btw-verplichtingen;
 • het behalen en behouden van bepaalde certificaten;
 • controleren van btw-nummers, btw en andere boekhoudkundige documenten;

4. aan verschillende overheidsinstanties in het kader van inspecties en onderzoeken, waaronder:

 • federale en regionale inspectie- en erkenningsinstanties;
 • sociale zekerheidsinstanties;
 • Belastingdienst;

5. aan alle andere derden waar we hiertoe verplicht zijn door de wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van, onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming. We kunnen activiteiten of activa verkopen terwijl we ons bedrijf ontwikkelen. In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen uw persoonlijke gegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wanneer onze leveranciers uw persoonsgegevens in onze instructies verwerken, treden zij op als verwerkers zoals bepaald in de AVG. Met deze verwerkers sluiten wij een bewerkersovereenkomst en stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens voldoende beschermen.

F. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven onder punt 3 en voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen, met een maximum van 7 jaar na voltooiing van boekhoudkundige en gerechtelijke documenten. Persoonlijke gegevens in deze documenten hebben beperkte toegang.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Dit doen we op basis van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot onze kantoren en onze systemen, en is de toegang beperkt tot degenen die ze om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons interne privacy- en gegevensbeschermingsbeleid kennen en correct toepassen. Voor zover persoonsgegevens worden verstrekt aan derde verwerkers, spreken wij met deze verwerkers af dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beschermen.

H. Wat zijn uw rechten?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy beleid. Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

recht van bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u alleen doen tegen een verwerking die plaatsvindt op basis van de gerechtvaardigde belangen van SkyeBase BV of van een derde partij (zie hierboven onder punt C). Bij het uitoefenen van dit recht moet u aangeven tegen welke verwerking u bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een ​​juiste afweging van belangen te maken.

inzagerecht:

U kunt vragen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Wanneer SkyeBase BV uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u ook recht op inzage van de verzamelde persoonsgegevens. Dit inzagerecht houdt in dat u ziet welke persoonsgegevens over u worden verwerkt. In dat geval heeft u ook recht op informatie over de reden en de duur van de verwerking en, indien van toepassing, wordt u op de hoogte gesteld van de bron van deze persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ook een gratis kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Bij het verstrekken van deze informatie moeten we altijd rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

recht op rectificatie (correctie en aanvulling) / verwijdering

U kunt verzoeken om eventuele onjuiste of onvolledige (persoons) gegevens te corrigeren of aan te vullen. Bij het uitoefenen van dit recht dient u aan te geven welke persoonsgegevens u wilt corrigeren of aanvullen.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging door ons te laten verwijderen. U kunt hierop alleen een beroep doen in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld;
 • wanneer, in uitzonderlijke gevallen, de persoonsgegevens worden verzameld op basis van verkregen toestemming en geen andere wettelijke

grond bestaat voor de verwerking;

 • wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

SkyeBase BV beoordeelt of u voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een ​​beperking te krijgen van de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij specifiek specifieke persoonsgegevens voor een bepaalde periode worden geblokkeerd in het systeem van SkyeBase BV

 • Gedurende de periode die SkyeBase BV nodig heeft om bij betwisting de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • Wanneer u een beperking van de verwerking aanvraagt ​​in plaats van de persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld in geval van ongeautoriseerd

matige verwerking;

 • Wanneer SkyeBase BV uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en u de persoonsgegevens nodig heeft

aangaande een juridische claim:

 • Gedurende de periode die SkyeBase BV nodig heeft om de aanwezigheid van de genoemde gronden voor het verwijderen van persoonsgegevens te controleren,

beoordelen en wegen gegevens met zijn eigen belangen.

recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan SkyeBase BV verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen voor zover de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

recht om toestemming in te trekken

U bent uitzonderlijk verwerkt op basis van uw toestemming – het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kunt bovengenoemde rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: info@skyebase.be

Uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van het gevolg dat wij aan uw verzoek hebben gegeven.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere mensen ontvangen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen een maand na ontvangst van uw formulier op de hoogte van deze verlenging.

In sommige gevallen (bv. Wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen,…) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. U krijgt hiervan dan bericht met de redenen waarom wij niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.

I. Cookies

Op onze website gebruiken we cookies en web statistieken. Voor meer informatie hierover kunnen we verwijzen naar ons cookiebeleid.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door SkyeBase BV of over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@skyebase.be

Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail op contact@apd-gba.be.

Indien u een datalek kent, of indien u een datalek vermoedt, vragen wij u ons altijd onmiddellijk op de hoogte te stellen via info@skyebase.be

K. Veranderingen

We kunnen om verschillende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid. Op onze website kunt u op elk moment de meest actuele versie bekijken.

Deze versie is opgesteld in juni 2020

© 2020 skyebase | privacy policy | cookie policy | developed by Nine Concepts BV